Οργανόγραμμα

Το πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας συντάσσεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Κέντρου και την Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα και περιλαμβάνει αναλυτικά όλες τις θεραπευτικές πράξεις των ωφελουμένων ανά θεραπευτική ώρα (30-45 λεπτά).  Η Διεπιστημονική Ομάδα έχει ως έργο το σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των ενεργειών για την επίτευξη των στόχων λειτουργίας του Κέντρου. Οι μεταβαλλόμενες ανάγκες των ενηλίκων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας αποτελούν βασικό άξονα γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η οργάνωση του έργου των μελών της Διακλαδικής Ομάδας.

Έργο των μελών της Διεπιστημονικής Ομάδας του Κέντρου Ημέρας είναι η θεραπευτική υποστήριξη της ομάδας στόχου που εντάσσεται σ’ αυτό, μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων θεραπείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, με στόχο την  αποκατάσταση των ψυχικών τους λειτουργιών και την ενίσχυση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, έτσι ώστε να ενισχύεται σημαντικά η δυνατότητα της κοινωνικής ένταξης.

Η σύνθεση της Ομάδας του Προσωπικού είναι διακλαδική και υποστηρίζεται από διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Όλα τα μέλη της Ομάδας του Προσωπικού αποτελούν ισότιμα μέλη της Διακλαδική Ομάδας. Η αμοιβαία και ισότιμη συνεργασία των μελών της αποτελεί βασική αρχή λειτουργίας της Διακλαδική Ομάδας.