Προγράμματα

Το Κέντρο Ημέρας, παρέχει τη δυνατότητα εξατομικευμένης εκτίμησης των αναγκών του ατόμου και σχεδιασμού ατομικού θεραπευτικού σχεδίου παρέμβασης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, ψυχιατρική και ψυχολογική στήριξη εφ’ όσον το μέλος δεν παρακολουθείται εξωτερικά, κοινωνική στήριξη-ενημέρωση σε θέματα πρόνοιας, νοσηλευτική στήριξη, εργοθεραπεία, εκπαίδευση σε κοινωνικές και ατομικές δεξιότητες, δράσεις για την ανάπτυξη της αυτονομίας και της λειτουργικότητας, δράσεις για την ανάπτυξη και προαγωγή των επαγγελματικών δεξιοτήτων / επαγγελματικός προσανατολισμός, διοργάνωση ψυχαγωγικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, προγράμματα υποστήριξης των οικογενειών και προγράμματα εκπαίδευσης σε νέους επαγγελματίες.

Επιπλέον, το Κέντρο Ημέρας αποτελεί πλαίσιο πρακτικής άσκησης για φοιτητές Πανεπιστημιακών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και σε εθελοντές που επιθυμούν να συνδράμουν στις λειτουργίες του Κέντρου.

Τέλος, δύναται να λειτουργήσουν προγράμματα και δραστηριότητες ενημέρωσης της κοινότητας για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και διασύνδεσης με αυτή.

Διαδικασία ένταξης

  • Πραγματοποιείται τηλεφωνική επικοινωνία (intake) από τη πλευρά του αιτούμενου, το οποίο καταγράφεται και αξιολογείται σε πρώτο επίπεδο από τη Κοινωνική Λειτουργό του Κέντρου, βάσει κριτηρίων ομάδας στόχου και αρχών τομεοποίησης.
  • Λήψη ψυχοκοινωνικού ιστορικού
  • Αξιολόγηση του ωφελούμενου για την ένταξη του στο πρόγραμμα

Εθελοντές και πρακτική άσκηση

Η πρακτική άσκηση αποτελεί ένα είδος προσωρινής εργασιακής εμπειρίας στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών σπουδών και μέρος μίας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση ενός επαγγελματία ο φοιτητής αναλαμβάνει έναν εργασιακό ρόλο σχετικό με τις σπουδές του, τις επαγγελματικές του βλέψεις και τα ενδιαφέροντά του. Αναλαμβάνοντας συγκεκριμένα καθήκοντα και συμμετέχοντας ενεργά ο φοιτητής αποκτά εμπειρία και μαθαίνει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες ενός επαγγελματικού χώρου.

Ο φορέας μας, έχει εντάξει μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της δομής του, την εκπαίδευση εθελοντών ή/και φοιτητών – σπουδαστών, καθώς και άλλων συναφών ειδικοτήτων με αυτές των θεραπευτών της Δομής. Μέσα από την Πρακτική Άσκηση και την εκπαίδευση των εθελοντών, ενισχύεται η συνεργασία με την αγορά εργασίας με ταυτόχρονη προβολή του επιπέδου των εθελοντών
/ φοιτητών – σπουδαστών στον ευρύτερο εργασιακό τομέα και ανατροφοδοτείται παράλληλα ο φορέας μας, με πολύτιμες πληροφορίες για τη λειτουργία της αγοράς εργασίας.