Ταυτότητα – Σκοποί

Το Κέντρο λειτουργεί στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου των άρθρων 8 και 9 Ν.2716/1999  για τη λειτουργία μονάδων ψυχικής υγείας και συγκεκριμένα׃

Την με αρ.πρωτ: Γ3β/Γ.Π.71959/ 15/12/2022 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Χορήγηση άδειας ίδρυσης ενός Κέντρου Ημέρας ενηλίκων στην ΑΜΚΕ «ΤΑΧΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- THERAPY EXPRESS» στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, στους δήμους Φιλοθέης –Ψυχικού, Αγ. Παρασκευής.

Κύριος στόχος της λειτουργίας του Κέντρου Κέντρου Ημέρας Ψυχικής Υγείας “Therapy Express” είναι η κατά το δυνατόν επαρκής για κάθε επωφελούμενο ενήλικα, ψυχιατρική παρακολούθηση και ψυχοθεραπεία, ενημέρωση και υποστήριξη της οικογένειας, προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και νοητικής ενδυνάμωσης και συμβουλευτική. Διασυνδέεται λειτουργικά με άλλες ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην Αττική.

Η λειτουργία του Κέντρου Ημέρας (Κ.Η) βασίζεται στις ακόλουθες αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής και Ψυχιατρικής:

 • την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της Κοινότητας σε συνεργασία με τους φορείς της,
 • τη λειτουργία της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας,
 • την εκλεκτική θεραπευτική προσέγγιση,
 • την εξασφάλιση της θεραπευτικής συνέχειας,
 • τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού.

Σύμφωνα με τον σύγχρονο προσανατολισμό της Ψυχιατρικής το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας “Therapy Express”   δίνει έμφαση σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας.  Στοχεύει να καλύψει τα εξής πεδία ꞉

 • Πρόληψη και πρώιμη παρέμβαση
 • Διαγνωστική εκτίμηση και εκτίμηση αναγκών
 • Συμβουλευτική και θεραπευτικές παρεμβάσεις
 • Ημερήσια φροντίδα και ψυχοκοινωνική στήριξη
 • Υποστήριξη των οικογενειών
 • Εξάσκηση Σε Τομείς Πρακτικής Ζωής πχ
 • Αποκατάσταση ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα ψυχικής υγείας και καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής ασθένειας
 • Προαγωγή της ψυχικής υγείας και δράσεις στην κοινότητα
 • Εκπαίδευση και πρακτική άσκηση επαγγελματιών ψυχικής υγείας
 • Έρευνα και περιοδική αξιολόγηση της λειτουργίας του.

Το σύνολο των θεραπευτικών πρωτόκολλων των ειδικοτήτων συζητούνται από την Θεραπευτική Ομάδα και αποφασίζονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και τον συνεργαζόμενο Ψυχίατρο.